مدل دومیل ژورهای کج

مدل دومیل ژورهای کج

photo_2016-12-24_22-16-20

مدل به این ترتیب شروع میشه .
دوتا یکی یه ژوته 8دونه زیر2دونه رو دوتا یکی یه ژوته 8دونه زیر 2دونه روتاآخر رج
رج برگشت دونه هاجای خودش
رج3 .یه دونه زیر دوتا یکی یه ژوته 7دونه زیر 2دونه روتا آخررج
رج بعد دونه هاجای خودش
رج5 . 2دونه زیر دوتا یکی یه ژوته 6دونه زیر2دونه رو تاأخررج
رج بعد دونه ها جای خودش
رج7. 3دونه زیردوتایکی یه ژوته 5دونه زیر 2دونه رو تاأخررج
رج بعد دونه ها جای خودش
رج 9. 4دونه زیردوتا یکی یه ژوته4دونه زیر 2دونه رو تاأخررج
رج بعد دونه هاجای خودش
رج11. 5 دونه زیر دوتا یکی یه ژوته 3دونه زیر 2دونه رو تاآخررج
رج بعد دونه هاجای خودش
رج13. 6دونه زیر دوتا یکی یه ژوته 2دونه زیر 2دونه رو تاآخررج
رج بعد دون هاجای خودش
رج15. 7دونه زیر دوتا یکی یه ژوته 1دونه زیر 2دونه رو تاآخررج
رج بعد دونه ها جای خودش
رج 17. 6دونه زیریه ژوته دوتایکی 1دونه زیر 2دونه رو تاأخررج
رج بعد دونه هاجای خودش
رج19. 5دونه زیریه ژوته دوتا یکی 2دونه زیر 2دونه روتا آخررج
رج بعد دونه ها جای خودش
رج21. 4دونه زیریه ژوته دوتایکی 3دونه زیر 2دونه رو تاآخررج
رج بعد دونه ها جای خودش
رج23. 3دونه زیریه ژوته دوتایکی 4دونه زیر 2دون رو تاآخررج
رج بعد دونه ها جای خودش
رج25. 2دونه زیریه ژوته دوتایکی 5دونه زیر2دونه روتاآخررج
رج بعد دونه هاجای خودش
رج27. 1دونه زیر یه ژوته دوتایکی 6دونه زیر 2دونه رو تاآخررج
رج بعد دونه ها جای خودش
بهمین ترتیب دوباره مدل ازرج 1 شروع میشود
منبع: کانال نیکوبافت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *