بافت مدل لوزی

بافت مدل لوزی

بافت مدل لوزی

بافت مدل لوزی

بافت مدل
ابتدا کشبافت حاشیه بلوز یا ژاکت یا … به دلخواه میبافید .
بعد از کشبافت یا حاشیه :
رج اول :یکی توی میل میگیریم +یک ژوته+ 4تا زیر+ دوتا یکی از زیر+6تا دانه از زیر+یک ژوته +4تا زیر+ 2تا یکی از زیر+ 6تا دانه از زیر+ یک ژوته+4تا زیر+الی اخر رج
رج دوم :همه از رو
رج سوم:یکی توی میل میگیریم+یکی زیر +یک ژوته+4دانه زیر+2تا یکی از زیر+5تا از زیر+ یکی از زیر+یک ژوته+4تا از زیر+2تا یکی از زیر+5دانه از زیر+یکی از زیر+یک ژوته+4تا زیر+ والی اخر رج
رج چهارم :همه از رو
رج پنجم:یکی توی میل+دوتا زیر+یک ژوته+4تا زیر+2تا یکی اززیر+4تا از زیر+2تا زیر+یک ژوته+4تا دانه از زیر+دوتا یکی+4تادانه زیر+دوتا یکی از زیر+2تا دانه از زیر+یک ژوته +الی اخر
رج ششم:همه از رو
رج هفتم:یکی توی میل+3تا زیر+یک ژوته+4تا زیر+2تا یکی از زیر+3دانه از زیر+3تا از زیر+یک ژوته+4تا زیر+دوتا دانه یکی از زیر+3تا زیر+3تا زیر+یک ژوته+4تا زیر+الی اخر رج
رج هشتم:همه از رو
رج نهم: یکی توی میل+4تا زیر+یک ژوته+4تا زیر+ دوتا یکی از زیر+2تا از زیر+4تا زیر+یک ژوته+ 4تا زیر+الی اخر رج
رج دهم:همه از رو
رج یازدهم:یکی توی میل+4تا زیر+دوتا یکی از زیر+4تا زیر+یک ژوته+6تا زیر+دوتا یکی از زیر+4تا زیر+یک ژوته+6تا زیر+الی اخر
رج دوازدهم:همه از رو
رج سیزدهم:یکی توی میل+3تا زیر+دوتا یکی+4تا زیر+یکی زیر+یک ژوته+5تا دانه زیر+دوتا یکی از زیر+4 تا زیر+یکی زیر+5تا زیر+الی اخر رج
رج چهار دهم: همه از رو
رج پانزدهم:یکی توی میل+دوتا زیر+دوتا یکی از زیر+4تا زیر+دوتا زیر+یک ژوته+4تا زیر+دوتا یکی از زیر+4تا زیر+2تا زیر+یک ژوته+4تا زیر+ الی اخر رج
رج شانزدهم:همه از رو
رج هفدهم:یکی توی میل+یکی زیر+دوتا یکی از زیر+4تا دانه زیر+3تا زیر+ یک ژوته+3تا زیر+ دوتا یکی از زیر+4تا زیر+3تا زیر+ یک ژوته+3تا دانه زیر+ دوتا یکی زیر+الی اخر
رج هجدهم: همه از رو
رج نوزدهم:یکی توی میل+ دوتا یکی از زیر+4تا زیر+4تا دانه زیر+یک ژوته+دوتا زیر+ دوتا یکی از زیر+4تا زیر+4تا دانه زیر+ یک ژوته +دوتا زیر +دوتا یکی از زیر+ الی اخر
رج بیستم: همه ا ز رو
رج بیست ویکم:دوتا یکی از رو+ 4تا زیر+5تا زیر+ یک ژوته+یکی زیر+ دوتا یکی از زیر+4تا زیر+ 5تا زیر+ یک ژوته+یکی زیر+ دوتا یکی از زیر+الی اخر رج
رج بیست و دوم: همه از رو
گل کامل تمام میشود
رج بیست و سوم:مانند رج اول

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *