بافت شنل و پاپوش دخترانه با دو میل

بافت شنل و پاپوش دخترانه با دو میل

بافت شنل و پاپوش دخترانه با دو میل

بافت شنل و پاپوش دخترانه با دو میل

۸۴دانه سرانداخته۱۲رج جودونه بافته وتقسیم کرده۱۶دانه جلو۱۲دانه استین ۲۴دانه پشت۱۲دانه استین و۱۶دانه جلو….بعدازهرقسمت ژته.زیر.ژته میبافیم.حدودا۳۰سانت بافته وبعدازسجاف ۱۰تا رو سه تازیرتقسیم کنیدوسه زیر را به برگ تبدیل کنید۴ژته که افتادبرگ راببندید.سه سانت دم شنل را جودونه بافته وکورکنید,هر۵سانت به طرف راست جادکمه بازکنید…. کفش دخترانه۵۱دانه سرانداخته۱۲رج رکن بافتهسپس۲۵دانه رو..ژته..یکدانه رو..ژته..۲۵تا روببافید..رج بعدروبافته شود واضافه هارا سوراخ بندازید..ادامه دهیدتادانه های بین ژته هابه۱۳تابرسد..سپس ۸رج رکن بافته وتقسیم کنید۳۰ دانه برای دوطرف و۱۴دانه وسط..هررج ۱۴دانه وسط ثابت است ویکدانه ازدوطرف کم میشودتا۸بار…..سپس۵سانت ساده بافی کرده یک رج دندان موشی کرده و۵رج بافته وکورکنید…
کلاه مدل برگ:به اندازه دورسر حدودا۱۰۵دانه سرانداخته سه سانت کشباف بافته وتقسیم کنید…رج اول:۵تارو۵تازیر ۱۰تارو۵تازیر ۱۰تارو۵تازیر تااخر……فقط ۵تای اخرراروببافید رج دوم وهمه رجهای زوج روی خ،ودش واضافه هاسوراخ بشه… رج سوم:۵تاروی اول واخر و۱۰تاروی وسط همیشه روی خودش تکرارمیشه کم وزیاد نداره… مدل برگ:۵تازیرا به برگ تبدیل میشه….دوتازیر ژته یکی زیر ژته دوتازیر همه برگها بهمین صورت…… رج رج پنجم سه تازیر ژته زیر ژته سه تازیر…..پس هررج به دوطرف یکدانه زیر اضافه میشه تا۱۰سانت بافت راادامه دهید……سپس برگ را جمع کنید یعنی ازدوطرفش هررج رفت؛دوتارا یکی کنید تا دانه های زیر به یک دانه برسد….رج اخر هم دانه هاراپشت سرهم دوتایکی کنید و داخل نخ جمع کنید و درز کلاه را بدوزید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *