بافت مانتو

بافت مانتو

photo_2017-01-28_14-19-14

وسایل مورد نیاز جهت بافت مانتو :
10 کلاف کاموای 100 گرمی
میل شماره 6 ، نخ یک لا
پشت مان تو :ابتدا کار را با 76 دانه سر انداخته، شروع کنید. 9 رج )5 سانتی متر( مدل کش باف، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو ببافید. سپس از 68 دانه در رج 11 , 15 دانه از زیر، 4 دانه از رو )مدل گیس باف دو تایی( بافته، سپس با 15 دانه اززیر رج را تمام کنید.در رج 13 : بافت رج 11 را تکرار کرده کاررا ادامه دهید.در رج 15 : 2 دانه از رو )مدل لانه زنبوری( 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو )مدل لوزی( 9 دانه از زیر، 4 دانه از رو )مدل بافت گیس باف( 9 دانه از زیر، 2 دانه از رو)مدل لوزی( 2 دانه از زیر، 4 دانه از رو )مدل لانه زنبوری( 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو )مدل لوزی( 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو )مدل لانه زنبوری( ببافید.در رج 17 : جهت بافت لانه زنبوری ابتدا 2 دانه سپس 1 دانهرا به رو ببافید. مدل لوزی را وقتی بطرف چپ می خواهید بپیچانید 3 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 8 دانه از زیر ببافید. جهت پیچش بافت میل گیس باف نیز 8 دانه از رو، 3 دانه از زیر ببافید. سپس جهت مدل لانه زنبوری ابتدا 2 دانه سپس1 دانه را بافته و به ترتیب 4 و 3 دانه را باهم ببافید. 3 دانه از ززیر 2 دانه از رو، 8 دانه اززیر بافته پیچ مدل گیس باف را انجام دهید و کار را با 8 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 3دانه از زیر و مدل لانه زنبوری ادامه دهید.در رج 19 : مدل لانه زنبوری را با 4 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 7 دانه از زیر، 4 دانه از رو )مدل گیس باف( بافته، سپس 7 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 4 دانه از زیر )مدل لانه زنبوری( و با 4 دانه از زیر کار را ادامه دهید.سپس 2 دانه از رو، 7 دانه از زیر، 4 دانه از رو گرفته )مدل گیس باف ببافید.

منبع: کانال بباف و بدوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *