آموزش جدید بافت پالتو شیک بچگانه

آموزش جدید بافت پالتو شیک بچگانه با قلاب

photo_2017-01-28_14-24-50
سایز:۲ تا ۳ ساله
وسایل لازم : ۴ کلاف ۱۰۰ گرم میل ۳- ۳٫۵
(دانه ها بر حسب هر ۲۰ دانه ۹ سانت گفته شده)
آموزش بافت آستین:
۴۲ دانه سر انداخته و ۷٫۵ سانت کشباف ۴ زیر +۴رو ببافید.بافت ابری را شروع کنید البته ۱دانه اول رج و۱دانه آخر رج اضافه کنید وهر ۲ سانت که بافتید مجددا ۱ دانه اول رج و۱ دانه آخر رج اضافه کنید تا ۱۲ دانه به کل دانه ها اضافه شود.(۵۴دانه)بعد از کشباف بافت ابری را تا ۱۲ سانت که بافتید پیچ گلدانی وسط را شروع کنید.به این ترتیب که۱۲ دانه وسط بافت را ۵ رج ساده ببافید وبعد پیچ گلدانی را ببافید. وقتی بافت (بدون کشباف) به .۱۴٫۵ سانت رسید برای حلقه به تر تیب ۳ -۱- ۱ دانه از هر طرف کور کنید و بعد ۲رج ببافید ۱ دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۱ دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۱دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲دانه از اول رج بعدی کور کنید.

۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۳دانه از اول رج و۳ دانه از اول رج بعدی کور کنید.بدون فاصله ۳ دانه از اول رج و۳دانه از اول رج بعدی کور کنید.۱۴ دانه آخر را هم در یک رج کور کنید.درزهای پهلو – استین وحلقه استین را بدوزید. پیله دو قلو را پشت لباس بصورت سر دوزی وصل کنید وبا دوختن دگمه ها بافت را کامل کنید
آموزش بافت پشت :
۸۶ دانه سر انداخته و۲۰ سانت ابری ببافید. سپس در یک رج ۳۰ دانه کور کنید به این ترتیب که ۱ دانه بافته و۱ دانه کور کنید تا انتهای رج دانه ها ۵۶ دانه شود.این دانه ها را کشباف ۴ زیر+۴ رو ببافید تا ۳ سانت. سپس بافت ابری را شروع کنید تا ۴ سانت. برای کور حلقه به ترتیب ۳ -۱ -۱ دانه از هر طرف کور کنید. دانه ها را بافته تا ۱۱ سانت بعد برای گودی یقه ۱۶ دانه ببافید وبر گردید. رج پشت را بافته ورج روی بافت ۱۵ دانه بافته وبر گردید. در رج بعد ۱۵ دانه را در یک رج کور کنید. دانه های یقه را کنار گذاشته و ۱۶ دانه اخر را ببافید ودر رج پشت لباس ۱۵ دانه ببافید و بر گردید. رج روی لباس را بافته و در رج بعد ۱۵ دانه را کور کنید.
آموزش بافت جلو:
۶۰ دانه سر انداخته و۲۰ سانت ابری ببافید. برای پیله دو قلو وسط لباس (راحت ترین حالت بافت پیله دو قلو ) ۱۴ دانه بافته ۳۲ دانه را کور کنید و ۱۴ دانه باقی را هم ببافیداز رج بعد کشباف ۴زیر +۴ رو را ببافید تا ۳۰ سانت ( این قسمت کور شده بصورت پیله دو قلو پشت بافت دوخته می شود) در این مرحله برای بافت پیچ گلدانی از سمت پهلوی لباس(رج روی لباس) ۱۰ دانه ابری+۱۲ دانه زیر +۶ دانه ابری ببافید. ۴ رج دانه های پیچ را ساده و دانه های کناری را ابری ببافید و در رج روی لباس اولین پیچ گلدانی را ببافید. ۶ دانه اول یک پیچ ۳ دانه با ۳دانه از سمت چپ به راست و۶ دانه بعدی را یک پیچ ۳ دانه با ۳ دانه از سمت راست به چپ واین پیچها را هر ۶ رج یکبار دیگر تکرار کنید. بافت را تا ۳سانت ببافید وبرای حلقه ازسمت پهلو به ترتیب ۳ – ۱ -۱ دانه کور کنیدو بافت را ادامه داده تا ۶ سانت وبرای گودی یقه به ترتیب ۴ – ۲- ۱- ۱ دانه کنار بگذارید. بافت را ادامه داده تا قد حلقه ۱۲ سانت شود وبعد ۱۵ دانه سر شانه را کور کنید. سمت دیگر پیش را هم بصورت قرینه ببافید.
آموزش بافت سجاف لباس:
از قسمت لبه پیش لباس (سمت روی بافت) دانه بگیرید به اینصورت که از هفتی های لبه بافت باید دانه گرفت. از اولین هفتی ۲ دانه بگیرید وبعد ۱دانه ومجددا ۱ دانه وهفتی بعدی ۲ دانه میشود. به همین تر تیب تا اخر این دانه ها را ۲٫۵ سانت تا ۳ سانت کشباف ۴ زیر +۴رو ببافید.
آموزش بافت یقه:
سر شانه ها را بدوزید ودانه های یقه پیش وپشت وپیش دوم را بگیرید و فاصله هایی که دانه ندارید هم از لبه یقه دانه بگیرید( مانند سجاف) واین دانه ها را ۶تا ۹ سانت کشباف ۴زیر+۴رو بافته وکور کنید

منبع: کانال بباف و بدوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *