آموزش لیف عروسکی

آموزش لیف عروسکی

آموزش لیف عروسکی

آموزش لیف عروسکی

 

بافت از بالا شروع میشود.به تعدادی دلخواه (حدود7-9 )زنجیره بزنید.

رج اول روی هر زنجیره یک پایه کوتاه.
رج 2-3-از طرفین اضاف میشود
رج 4 و 5 و6 بدون اضاف کردن .میبافیم. رجهای بعد تا 4 رج دوباره اضاف میکنیم (جای دستها) وبعد از این قسمت دیگر اضاف نکرده و هر اندازه بلندی لیق را میخواهیم میبافیم…2قسمت مثل هم بافته و بهم وصل میکنیم پوزه راهم جدا (یم بیضی شکل بافته ) و به لیف وصل میکنم چشمها را با کمک سوزن و کاموا مشکی ایجاد کنید و گوشها را با کاموا مخالف در بالای سر ببافید.
باتوجه به ضخامت کامواتون تعداد رجها کم و زیاد میشود)

آموزش لیف عروسکی