اموزش رسم الگوی ب ب

اموزش رسم الگوی ب ب برای درک بهتر الگوی پایین را مشاهده نمایید. در ابتدا باید الگوی اولیه را کشیده،پنس سر شانه را ببندیم.و کاغذ دیگری زیر الگوها قرار میدهیم و الگوی جلو را در راستای سینه قرار داده  و الگوی جلو وپشت را از سرشانه بهم وصل میکنیم.به گونه ای که الگوی پشت 1.5 سانت […]

طرز کشیدن الگوی یقه اسپرت

طرز کشیدن الگوی یقه اسپرت تنها با الگوی جلو کار داریم.ابتدا الگوی جلو را در در راستای سینه بر روی کاغذ اضافه میچسبانیم. از گودی گردن 12-15 سانت پایین آمده (نقطه D) و 2سانت از همین قسمت به بیرون میرویم و دو سانت هم از پای الگو و بهم وصل میکنیم تا جای دکمه مشخص […]