آموزش بافت مارپیچ

آموزش بافت مارپیچ

آموزش بافت مارپیچ

آموزش بافت مارپیچ

این مدل برای بافتن شال گردن خیلی زیباست .

روش بافت : تعداددانه هابایدمضربی ازشش باشد.

رج اول : (سه تازیر ،سه تارو ) تاآخررج ادامه میدهیم .
رج دوم وتمام رج های زوج دانه هاراهمانطورکه میبینیم میبافیم .
رج سوم: مانندرج اول
رج پنجم : یکی رو ( سه تازیر، سه تارو ) داخل پرانتز راتاآخررج ادامه میدهیم تاپنج دانه آخرسه تازیر دوتارو
رج هفت : مانندرج پنج
رج نهم : دوتارو ، (سه تازیر ، سه تارو ) داخل پرانتزتاآخررج ادامه میدهیم ، چهاردانه آخر سه تازیر ،یکی رو
رج یازده: (سه تارو،سه تا زیر) داخل پرانتزتاآخررج
رج سیزده : یکی زیر ، ( سه تارو ،سه تازیر ) داخل پرانتزتا آخررج ، پنج دانه آخرسه تارو ، دوتازیر
رج پانزده : دوتازیر ( سه تارو ، سه تازیر ) داخل پرانتزتا آخررج ، چها دانه آخر سه تا رو، یکی زیر
رج هفده : مانند رج یک
رج نوزده و بیست ویک : مانندرج پنج
رج بیست و سه و بیست وپنج : مانندرج نه
رج بیست وهفت و بیست ونه : مانندرج پنج
رج سی ویک : مانندرج یک
رج سی وسه : مانندرج پانزده
رج سی وپنج : مانندرج سیزده
رج سی وهفت : مانندرج یازده
رج سی ونه : مانندرج نه
رج چهل ویک و چهل وسه : مانندرج پنج
این چهل وچهاررج را دوباره تکرار کنید.

آموزش جدید بافت پالتو شیک بچگانه

آموزش جدید بافت پالتو شیک بچگانه با قلاب

photo_2017-01-28_14-24-50
سایز:۲ تا ۳ ساله
وسایل لازم : ۴ کلاف ۱۰۰ گرم میل ۳- ۳٫۵
(دانه ها بر حسب هر ۲۰ دانه ۹ سانت گفته شده)
آموزش بافت آستین:
۴۲ دانه سر انداخته و ۷٫۵ سانت کشباف ۴ زیر +۴رو ببافید.بافت ابری را شروع کنید البته ۱دانه اول رج و۱دانه آخر رج اضافه کنید وهر ۲ سانت که بافتید مجددا ۱ دانه اول رج و۱ دانه آخر رج اضافه کنید تا ۱۲ دانه به کل دانه ها اضافه شود.(۵۴دانه)بعد از کشباف بافت ابری را تا ۱۲ سانت که بافتید پیچ گلدانی وسط را شروع کنید.به این ترتیب که۱۲ دانه وسط بافت را ۵ رج ساده ببافید وبعد پیچ گلدانی را ببافید. وقتی بافت (بدون کشباف) به .۱۴٫۵ سانت رسید برای حلقه به تر تیب ۳ -۱- ۱ دانه از هر طرف کور کنید و بعد ۲رج ببافید ۱ دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۱ دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۱دانه از اول رج و۱ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲دانه از اول رج بعدی کور کنید.

۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۲دانه از اول رج و۲ دانه از اول رج بعدی کور کنید.۲رج ببافید ۳دانه از اول رج و۳ دانه از اول رج بعدی کور کنید.بدون فاصله ۳ دانه از اول رج و۳دانه از اول رج بعدی کور کنید.۱۴ دانه آخر را هم در یک رج کور کنید.درزهای پهلو – استین وحلقه استین را بدوزید. پیله دو قلو را پشت لباس بصورت سر دوزی وصل کنید وبا دوختن دگمه ها بافت را کامل کنید
آموزش بافت پشت :
۸۶ دانه سر انداخته و۲۰ سانت ابری ببافید. سپس در یک رج ۳۰ دانه کور کنید به این ترتیب که ۱ دانه بافته و۱ دانه کور کنید تا انتهای رج دانه ها ۵۶ دانه شود.این دانه ها را کشباف ۴ زیر+۴ رو ببافید تا ۳ سانت. سپس بافت ابری را شروع کنید تا ۴ سانت. برای کور حلقه به ترتیب ۳ -۱ -۱ دانه از هر طرف کور کنید. دانه ها را بافته تا ۱۱ سانت بعد برای گودی یقه ۱۶ دانه ببافید وبر گردید. رج پشت را بافته ورج روی بافت ۱۵ دانه بافته وبر گردید. در رج بعد ۱۵ دانه را در یک رج کور کنید. دانه های یقه را کنار گذاشته و ۱۶ دانه اخر را ببافید ودر رج پشت لباس ۱۵ دانه ببافید و بر گردید. رج روی لباس را بافته و در رج بعد ۱۵ دانه را کور کنید.
آموزش بافت جلو:
۶۰ دانه سر انداخته و۲۰ سانت ابری ببافید. برای پیله دو قلو وسط لباس (راحت ترین حالت بافت پیله دو قلو ) ۱۴ دانه بافته ۳۲ دانه را کور کنید و ۱۴ دانه باقی را هم ببافیداز رج بعد کشباف ۴زیر +۴ رو را ببافید تا ۳۰ سانت ( این قسمت کور شده بصورت پیله دو قلو پشت بافت دوخته می شود) در این مرحله برای بافت پیچ گلدانی از سمت پهلوی لباس(رج روی لباس) ۱۰ دانه ابری+۱۲ دانه زیر +۶ دانه ابری ببافید. ۴ رج دانه های پیچ را ساده و دانه های کناری را ابری ببافید و در رج روی لباس اولین پیچ گلدانی را ببافید. ۶ دانه اول یک پیچ ۳ دانه با ۳دانه از سمت چپ به راست و۶ دانه بعدی را یک پیچ ۳ دانه با ۳ دانه از سمت راست به چپ واین پیچها را هر ۶ رج یکبار دیگر تکرار کنید. بافت را تا ۳سانت ببافید وبرای حلقه ازسمت پهلو به ترتیب ۳ – ۱ -۱ دانه کور کنیدو بافت را ادامه داده تا ۶ سانت وبرای گودی یقه به ترتیب ۴ – ۲- ۱- ۱ دانه کنار بگذارید. بافت را ادامه داده تا قد حلقه ۱۲ سانت شود وبعد ۱۵ دانه سر شانه را کور کنید. سمت دیگر پیش را هم بصورت قرینه ببافید.
آموزش بافت سجاف لباس:
از قسمت لبه پیش لباس (سمت روی بافت) دانه بگیرید به اینصورت که از هفتی های لبه بافت باید دانه گرفت. از اولین هفتی ۲ دانه بگیرید وبعد ۱دانه ومجددا ۱ دانه وهفتی بعدی ۲ دانه میشود. به همین تر تیب تا اخر این دانه ها را ۲٫۵ سانت تا ۳ سانت کشباف ۴ زیر +۴رو ببافید.
آموزش بافت یقه:
سر شانه ها را بدوزید ودانه های یقه پیش وپشت وپیش دوم را بگیرید و فاصله هایی که دانه ندارید هم از لبه یقه دانه بگیرید( مانند سجاف) واین دانه ها را ۶تا ۹ سانت کشباف ۴زیر+۴رو بافته وکور کنید

منبع: کانال بباف و بدوز

بافت مانتو

بافت مانتو

photo_2017-01-28_14-19-14

وسایل مورد نیاز جهت بافت مانتو :
10 کلاف کاموای 100 گرمی
میل شماره 6 ، نخ یک لا
پشت مان تو :ابتدا کار را با 76 دانه سر انداخته، شروع کنید. 9 رج )5 سانتی متر( مدل کش باف، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو ببافید. سپس از 68 دانه در رج 11 , 15 دانه از زیر، 4 دانه از رو )مدل گیس باف دو تایی( بافته، سپس با 15 دانه اززیر رج را تمام کنید.در رج 13 : بافت رج 11 را تکرار کرده کاررا ادامه دهید.در رج 15 : 2 دانه از رو )مدل لانه زنبوری( 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو )مدل لوزی( 9 دانه از زیر، 4 دانه از رو )مدل بافت گیس باف( 9 دانه از زیر، 2 دانه از رو)مدل لوزی( 2 دانه از زیر، 4 دانه از رو )مدل لانه زنبوری( 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو )مدل لوزی( 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو )مدل لانه زنبوری( ببافید.در رج 17 : جهت بافت لانه زنبوری ابتدا 2 دانه سپس 1 دانهرا به رو ببافید. مدل لوزی را وقتی بطرف چپ می خواهید بپیچانید 3 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 8 دانه از زیر ببافید. جهت پیچش بافت میل گیس باف نیز 8 دانه از رو، 3 دانه از زیر ببافید. سپس جهت مدل لانه زنبوری ابتدا 2 دانه سپس1 دانه را بافته و به ترتیب 4 و 3 دانه را باهم ببافید. 3 دانه از ززیر 2 دانه از رو، 8 دانه اززیر بافته پیچ مدل گیس باف را انجام دهید و کار را با 8 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 3دانه از زیر و مدل لانه زنبوری ادامه دهید.در رج 19 : مدل لانه زنبوری را با 4 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 7 دانه از زیر، 4 دانه از رو )مدل گیس باف( بافته، سپس 7 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 4 دانه از زیر )مدل لانه زنبوری( و با 4 دانه از زیر کار را ادامه دهید.سپس 2 دانه از رو، 7 دانه از زیر، 4 دانه از رو گرفته )مدل گیس باف ببافید.

منبع: کانال بباف و بدوز

اموزش پاپوش شیک وراحتی دومیل

Melisa:
اموزش پاپوش شیک وراحتی دومیل

photo_2017-01-24_23-58-26

ابتدا به اندازه دور مچ به علاوه 8عددبه روش باز که این تعداد فرد میباشد سرمی اندازیم .من برا خودم 49 تا سر انداختم.
بعداز سرانداختن به روش باز شروع به ساده بافی میکنیم در رج چهارم دو دانه که بافتید دو دانه بعد را دوتا یکی وبهد یک ژته میزنیم برا جادکمه وبه بافت ادامه میدهیم تا 6 رج
دوستانی که میخوان قسمت دندان موشی دور مچ یک رنگ دیگه باشه برای رج 8 باید رنگ نخ رو عوض کنند
رج 8رو بافته ودر رج 9 دانه ها را دوتا یکی کرده وبعد یک ژته تا انتهای رج

رج 10 همه دانه هارا سرجای خود بافته
برای رج 11 رنگ نخ را عوض کرده سه رج میبافیم
سپس در همان سمتی که در ابتدا جادکمه انداختیم دوباره جادکمه میزنیم وسه رج میبافیم
بافت را از قسمت دندان موشی تا زده ودانه های ابتدا وانتهای بافت را در یک رج قرار میدهیم

حالا که ابتدا وانتهای دانه ها داخل میل فرار گرفتن از ابتدا4دانه را کور کرده رج راساده بافی میکنیم ودر رج برگشت دوباره از ابترا 4 دانهرا کور کرده ورج را کامل میکنیم
ده رج ساده بافی میکنیم

اگر در ابتدا شما 51 دانه سر انداخته باشید اکنون باید 43 دانه داشته باشید

شروع پاشنه
برای شروع پاشنه رج را میبافیم دانه اخر را نبافته و داخل میل سمت چپ نگه داشته بر میگردیم ورج برگشت را میبافیم در رج برگشت هم به دانه آخر که رسیدیم دوباره دانه اخر را درون میل سمت چپ قرار داده نمیبافیم ودوباره برمیکردیم ورج بعد را میبافیم
برای رج برگشت به دودانه آخر که رسیدیم دانه ها رانبافته برمیگردیم وهمین کار را برای رج بعد انجام میدهیم
توضیح کلی اینکه در هر رج یک دانه به دانه های نبافته اضافه میکنیم تا زمانی که فقط 11دانه ی وسط بافته شود
اکنون زمان اضافه کردن شده یعنی تا حالا از انتهای هر رج یکی کم میکردید و داخل میل سمت چب قرار میدادید بعد از این به انتهای هر رج یک دانه اضافه میکنید

شما 11دانه داخل میل بافتنی سمت راستدارید اکنون کهرج را کامل کردید باید 12 دانه داشته باشید ودر رج برگشت دانه ها 13 تا میشود ورج بعد 14 ورج بعد 15 تا تمام دانه ها داخل میل سمت راست قرار بگیرد

12رج ساده بافی میکنیم دوباره تمام کارهایی را که برای بافت پاشنه انجام دادیم را تکرار میکنیم با این تفاوت که

برا پاشنه 11دانه باقی ماند اما برای قسمت سر انگشتا 9 دانه باید بماند
یعنی دو رج بیشتر کم میکنیم

نکته وقتی در هر طرف میل 4دانه مانده بود که به بافت اضافه کنیم میتوانیم رنگ را عوض کرده واز اینجا به بعد در هر رج به جای یک دانه اضافه کردن دوتا اضافه میکنیم یهنی 8دانه بافت را که باید در 8رج به بافت اضافه شود در 4 رج به بافت اضافه میکنیم

وقتی بافت دانه ها تمام شد یک رج اخر راکمی شل میبافیم تا بتوانیم دانه ها را راخل نخ وسوزن گرفته ومیل را خارج کرده ودانه هارا خوب جمع میکنیم مثل بالای کلاه ومحکم جمع کرده وگره میزنیم وبرای تزیین از دکمه با نگین استفاده میکنیم

توری سرخسی دومیل

توری سرخسی دومیل

توری سرخسی دومیل

توری سرخسی دومیل

هر یک گل شامل دوازده دانه است
برای تمرین مدل بیست و پنج دانه سربندازید
رج اول:دانه کناری+ (یک ژته+چهار زیر+سه تا یکی از زیر+چهار زیر+یک ژته+یک زیر) پرانتز را یکبار دیگر تکرار کنید
رج دوم و تمام رجهای پشت دانه ها از رو بافته میشود و ژته ها را بصورت باز وتوری ببافید
رج سوم : دانه کناری+( یک زیر+یک ژته+سه زیر+سه تایکی از زیر+سه زیر+یک ژته+دو زیر) پرانتز را یکبار دیگر تکرار کنید
رج پنجم:دانه کناری+ (دو زیر+یک ژته+دو زیر+سه تا یکی+دو زیر+یک ژته+سه زیر) پرانتز را یکبار دیگر تکرار کنید
رج هفتم: دانه کناری+(سه زیر+یک ژته+یک زیر+سه تا یکی از زیر+یک زیر+یک ژته+چهار زیر) پرانتز را یکبار دیگر تکرار کنید
رج نهم:دانه کناری+ (چهار زیر+یک ژته+سه تایکی از زیر+یک ژته+پنج زیر) پرانتز را یکبار دیگر تکرار کنید

این ده رج را مرتب تکرار کنید.

منبع: کانال بباف و بدوز

شنل دخترانه شیک

شنل دخترانه شیک

شنل دخترانه شیک

شنل دخترانه شیک

مواد نیاز
یک کلاف صد گرمی سفید ،
یک کلاف پنجاه گرمی رنگی
میل شماره سه و نیم یا چهار
سایز یکساله
شروع بافت از دامن
صدو هشتاد دانه سرانداخته با بافت ابری شروع کنید به شش دانه وسط که رسیدید دو دانه باهم یکی شود دو دانه از زیر و مجددا دو دانه یکی شود و بقیه دانه ها ابری تا انتهای بافت آخرین دانه را نبافته نگه دارید
رج دوم ابری ببافید و فقط دو دانه وسط را از رو ببافید دانه انتهای بافت را نبافته نگه دارید
رج بعد مانند رج اول ببافید به دانه آخر رسیدید دانه ایی که رج قبل نگه داشته بودید را روی این دانه بکشید( اصطلاحا دانه را کور کنید) رج پشت هم مثل رج دوم ببافید و دانه آخر را مثل رج قبل کور کنید
این نوع بافت را تکرار کنید و هر چند سانت بافت رنگ کلاف را عوض کنید تا وقتی فقط هشت دانه باقی بماند و این هشت دانه را کور کنید.
بالاتنه قسمت پشت
مثلث بافته شده را مانند شکل تا کنید وقسمت پشت را از لبه بافت دانه بگیرید بعد دانه ها را بشمارید هرچند دانه که گرفتید نصف آن را برای قسمت آستین همینجا سرانداخته و به دانه های پشت اضافه کنید بافت را ابری ببافید و در انتهای بافت مانند سمت مقابل به اندازه آستین اول دانه سر میل اضافه کنید
از این رج هر رج روی بافت چهار دانه کور کنید دو دانه از هر دو آستین و دو دانه هم از قسمت پشت
آنقدر کور کردن را ادامه دهید تا یک ششم دانه ها بماند این دانه هارا پنج رج ساده ببافید و کور کنید.
قسمت پیش لباس
سمت راست
ابتدا از لبه بافت دانه بگیرید و بعد به اندازه آستین پشت دانه سرمیل اضافه کنید و هر رج روی بافت دو دانه کم کنید یکی از قسمت آستین یکی از قسمت پیش، بافت را ادامه دهید تا دانه های یقه نصف دانه های یقه پشت شود بعد پنج رج ساده ببافید و دانه ها را کور کنید
سمت چپ پیش
را هم بصورت قرینه ببافید و لبه سجاف سه جادگمه باز کنید
( جادگمه=دوتا یکی +یک ژته)
و درز سرشانه را بصورت سردوز بدوزید در انتها دکمه ها دوخته شود.

منبع: کانال کلبه بافتنی

کت گردزنانه قلاب بافی

کت گردزنانه قلاب بافی

photo_2017-01-20_12-40-45
وسایل مورد نیاز :
3 کلاف 100 گرمی- قلاب شماره 5/3

طریقه بافت :
شروع کت با یک گل رز

طریقه بافت کامل کت :
جهت بافتن گل رز کاموا را دولا ببافید. 8 دانه زنجیره بافته شود. دو سر زنجیره را با پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید. 4 زنجیره بافته و داخل حلقه 4 پایه بلند و 4 زنجیره بافته و با پایه کوتاه داخل حلقه وصل کنید. این کار را 3 بار دیگر تکرار کنید که باید داخل حلقه 4 گلبرگ داشته باشید.

کار را برگردانید، 4 زنجیره بافته و در پشت گلبرگ اول در انتها با پایه کوتاه وصل کنید. این کار را 3 بار دیگر تکرار کنید. کار را برگردانید. 5 زنجیره بافته و داخل حلقه پشت گلبرگ اول 8 پایه بلند دوبل ببافید. 5 زنجیره و روی پایه کوتاه رج قبل با پایه کوتاه وصل کنید.

این کار را 3 بار دیگر تکرار کنید. کار را برگردانید. 6 زنجیره بافته و داخل حلقه پشت گلبرگ را با 8 پایه بلند سوبل به فاصله 2 زنجیره از هم ببافید. یعنی 4 پایه بلند سوبل بافته، 2 زنجیره و 4 پایه بلند سوبل دیگر در همان حلقه ببافید و با پایه کوتاه روی پایه کوتاه رج قبل وصل کنید. این کار را تا آخر ادامه دهید.

در رج بعدی 8 دانه زنجیره بافته شود.های 8 دانه‌ای با پایه کوتاه وصل کنید. 8 دانه زنجیره بافته و در وسط گلبرگ 8 دانه‌ای دوباره 8 پایه بلند به فاصله دو زنجیره از هم ببافید. این کار را تا آخر تکرار کنید. در رج بعدی 8 دانه زنجیره بافته و در وسط حلقه اول با پایه کوتاه وصل کنید. 8 دانه زنجیره بافته در وسط حلقه دوم وصل کنید. 8 دانه زنجیره بافته و در وسط 8 پایه بلند دوباره 8 پایه بلند سوبل ببافید.

این رج را تا آخر ادامه دهید. بافت به همین صورت ادامه پیدا می‌کند و هر بار یک حلقه به حلقه‌های بین 8 پایه بلندها اضافه خواهد شد و بافت به صورت مربع بافته می‌شود. بافت را به پهنای عرض شانه ببافید وقتی بافت به پهنای دل به خواهتان رسید بافت را دولا کرده و روی هم قرار دهید. 2 زنجیره های وسط 8 پایه بلندها را توسط یک پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید. 8 دانه زنجیره بافت و بافت یک لا ادامه دهید و در تمام حلقه دوباره زنجیره ببافید تا برسید به 8 پایه بلندهای بعدی و دوباره در وسط دو زنجیره یک پایه کوتاه بافته و بافت را بهم وصل کنید.

در ادامه بافت توسط پایه بلند ساده دور تا دور تا 5 سانتیمتر ببافید و بعد از آن دل به خواه روی پایه بلندها حاشیه بافی کنید و با مروارید کت خود را تزیین کنید

منبع: کانال بباف و بدوز

شنل دخترانه قلاب بافی

شنل دخترانه قلاب بافی

شنل دخترانه قلاب بافی

شنل دخترانه قلاب بافی

به اندازه دور یقه زنجیره بزنید تعداد زنجیره ها باید زوج باشد دقت کنید این شنل چون هم از سمت پشت و هم از سمت جلو بسته است تعداد زنجیره ها باید بقدری باشد که به راحتی داخل سر برود
ابتدا و انتهای زنجیره ها را بهم وصل کنید تا یک حلقه بزرگ ایجاد شود

رج اول:
ابتدا زنجیره وسط این حلقه را پیدا کرده و با سنجاق قفلی آنرا مشخص کنید این قسمت وسط جلوی شنل شماست و ابتدای هر رج وسط پشت شنل است

سه زنجیره ابتدایی + یک پایه بلند در اولین زنجیره+ دو زنجیره + دو پایه بلند در زنجیره های چهارم و پنجم رج پایه+ دو زنجیره + دو پایه بلند در زنجیره های هشتم و نهم بهمین ترتیب ادامه دهید تا به زنجیره وسطی که با سنجاق مشخص شده برسید در این زنجیره دو پایه بلند دو زنجیره و دو پایه بلند دیگر بزنید بقیه رج را مثل قبل دو زنجیره و دو پایه بلند بزنید تا به آخر که دو پایه بلند در اولین زنجیره زده و دو زنجیره میزنید و به سومین زنجیره از زنجیره ابتدایی وصل کنید

رج دوم:

سه زنجیره ابتدایی و یک پایه بلند + دو زنجیره + دو پایه بلند در سوراخ ایجاد شده در دو زنجیره رج قبل + دو زنجیره + دو پایه بهمین ترتیب تا به وسط جلو که رسیدید دو پایه بلند دو زنخیره و دو پایه بلند دیگر در سوراخ ایجاد شده بزنید بقیه رج تا انتها مثل قبل ببافید تا آخر رج که دو پایه بلند در وسط پشت زده و دو زنجیره که به سومین زنجیره ابتدایی وصل کرده و رج کامل میشود.

رجهای بعدی تکرار رج دوم هستند تا به قد مورد نظر برسید

منبع: کانال بباف و بدوز

ماکارونی قالبی

ماکارونی قالبی

ماکارونی قالبی

ماکارونی قالبی

 

اول كمي گوشت چرخ كرده رو با پياز رنده قاطي ميكنم و در روغن تفت ميدم ‘بعد نصف فلفل دلمه رو نگيني ميكنم و بهش اضافه و به اندازه دلخواه رب گوجه بهش اضافه ميكنم و تفت ميدم
و خاموش ميكنم
و حالا نيم بسته ماكاروني حلزونی رو در اب جوش كه از قبل گذاشيم و به جوش اومده همراه نمك و كمي زردچوبه اضافه ميكنيم تا حدود 5 دقيقه بجوشه و بعد ان نيم بسته ماكاروني ساده بهش اضافه ميكنيم تا وقتي خوب نرم شود و بعد ابكشي ميكنيم و قابلمه رو که من با روغن جدا کننده ای که خودم درست کردم چرب کرده بعد ماكاروني حلزونی را دونه دونه توی قابلمه چیدم وماکارونی ساده را روش ریختم مواد لا به لا ميريزيم و دم ميكنيم
اول شعله رو زياد ميكنيم و وقتي بخار ازش در اومد شعله رو كم و به مدت ۲۰ دقيقه ميزاريم دم بكشه.
کمی ذرت هم تو ماکارونی ریختم.

پاپوش برای افراز بزرگسال

پاپوش برای افراز بزرگسال

photo_2017-01-16_14-44-00

اندازه دور مچ پا دانه سربندازید
دورج ساده بافی کنید و بعد یک زیر یک رو ببافید
تا بلندی ساق به دلخواه
بعد دانه های وسط کار هر اندازه که نصبت به نختون برای پهنای روی کار مناسب هست
را داخل میل شروع به بافت میکنید مابقی دانه ها که در دوطرف بافت هست را داخل میل نگه دارید ونبافید
دانه های وسط را به صورت رکن شروع کنید ببافید تا به انتهای انگشتهای پابرسید از اینجا تا سرانگشتها باید به اینصورت بلافید مثلا 20دانه شما دارید در هر رج اخرین دونه توی میل میمونه
20برید 19برگردی 18برید و17برگردید تا دانه هاتون به 10تا برسه از اینجا در هر رج رفت و برگشت یک دانه اخر بافت که نگه داشتیم را داخل بافت بیارید
10برگردید 11برید 12برگردید 13برید تا مجدد دانه هاتون بشه 20تا
بعد قسمت پنجه را کور کنید
از دیواره بافتتون بین کشباف تا پنجه باید دانه بگیرید و با دانه های پشت پا رکن بافی راشروع کنید تا به وسط کف پا برسید دانه هارا کورکنید
سمت دیگه پا که دانه نگه داشتید را به همینصورت ببافید و کور کنید در انتها
اول درز پشت پا دوخته شود بعد درز دوتا طرف کف پا و در انتها قسمت زیر پنجه به کف دوخته شودروش دیگه بافت این پاپوش
بافت این پاپوش به این نحو هست به اندازه کف پا دو برابر دانه انداخته به اندازه کف پا رکن بافته به روی پا که رسیدید مثلا ده تا دانه را در وسط در نظر گرفته سپس در هر رج پشت یک دانه به طرفین اضافه کنید یعنی ده دانه دوازده بشه و در رج رو دانه حاشیه با یکدانه کف پا بصورت یک خط زیر گرفته و کور میشود تا که تمایل دارید رویه پا پوشیده شود حالا دانه های دور میل را به صورت کشباف بافته به اندازه دلخواه حالا شما یه درز پشت پا دارید تا کف پا که انرا میدوزید

@niko5منبع: