آموزش یافت کلاه و شال

* کلاه دو برابر دور سر دانه سر انداخته و بافت ابری یعنی همه به زیر را ببافید تا ارتفاع سر بافته و بعد هر رج چند دانه کم کنید و ۲۰۰ دانه های مانده را با نخ و سوزن جمع کنید لبه کلاه را تا زده و یک گل مثل گلهایی که قبلا گفتیم […]

آموزش بافت کلاه طرح برگ

آموزش بافت کلاه طرح برگ کلاه برگی این کلاه از بالای سر بافته می شود. برای بافت این کلاه از ازنوزادتاسایزبزرگ با12دانه،شروع میکنیم اگربخواهيمسایزکلاه بزرگ شوددانه های برگ رابیشتر زیاد می کنیم. رج اول :رو رج دوم: 1 زیر1ژته تااخررج 23 دانه بشود رج سوم همه ازرو رج چهارم:2رو-1ژته-1زیر- 1ژته،تااخررج،تکرارشود رج پنجم همه دانه سرجای […]