آموزش بافت کلاه

آموزش بافت کلاه ☝️☝️☝️: 72دانه سربیاندازید با نخ نسبتا ضخیم .رج اول32 دانه به زیر ببافید (بقیه دانه ها را نبافید وبرگردید)رج دوم 2دانه وسط را ببافید وبرگردید رج سوم 4 دانه ببافید وبرگردید رج چهارم6دانه ببافید وبرگردید رج پنجم8دانه ببافید وبرگردید به این ترتیب هر رج 2دانه بیشتر ببافیدتا 72 دانه کامل بافته شودسپس […]

آموزش بافت کلاه پفکی دومیل

کلاه پفکی دومیل ابتدابه اندازه دورسر دانه سرانداخته 5سانت کشباف ببافید بعد رج روکه رسیدید دوباره یکرج کشباف بافته رج پشت همه دانه هابه رو بااین رج 5رج ساده میبافید (یکرج به رو-دج بعدی به زیر) رج ششم -من برای مدل 19دانه سرانداختم -3دانه زیر-دانه سوم را 4رج میشکافیم -دقت کنید وقتی شکافتید پشت بافت […]