آموزش دامن فن

آموزش دامن فن 3 نوع دامن فن موجود میباشد که در زیر هر سه مدل آموزش داده میشود. ابتدا الگوی اولیه دامن را کشیده.برای کشیدن هر نوع دامنی الگوی پایه یا اولیه دامن نیاز میباشد. در قسمت جلوی دامن از وسط پنس جلو خطی عمود کرده به پای دامن و سپس پنس را بسته و […]