بافت ژاکت پسرانه

بافت ژاکت پسرانه  برای بافت ژاکت پسرانه 40 تا سربندازین 5سانت کشباف 1دونه زیر 1دونه رو ببافین بعد بعد کشباف 1رج کامل رو بزنین و ترتیب زیرو ادامه بدین 6تا زیر.1ژته.1زیر.1ژته 6تا زیر.1ژته.1زیر.1ژته 12تازیر.1ژته.1زیر.1ژته 6تازیر.1ژته.1زیر.1ژته 6تازیر.1ژته.1زیر.1ژته رج بعد 3تای اولی زیر بقیه رو و 3تای آخری زیر رج بعد 7تا زیر.1ژته.1زیر.1ژته 8تازیر.1ژته.1زیر.1ژته 14تازیر.1ژته.1زیر.1ژته 8تازیر.1ژته.1زیر.1ژته 7تازیر.1ژته.1زیر.1ژته […]