آموزش بافت سیخ کبابی

آموزش بافت سیخ کبابی 1) انداختن مدل رو بعد از بافت چند رج رکن یا جودونه ش‌روع ‌می کنیم. 2) دو دانه رو ، هفت دانه زیر می بافیم. تا آخر رج. 3) رج چپ ، سر خودش بافته میشه. دانه های زیر ، زیر و دانه های رو ، رو بافته می شوند. 4) […]