دامن خمره ای

دامن خمره ای 1.ابتدا الگوی دامن اولیه راکشیده. 2.از خط پهلو، 5 الی 6 سانت به طرفین رفته و به خط باسن بزرگ وصل کرده. 3.پنس بزرگ جلو را بسته و چنس کوچک را خالی کرده. 4. الگوی جلو را روی دولای پارچه و الگوی پشت را روی کیپ باز قرار میدهیم.