طرز کشیدن الگوی یقه اسپرت

طرز کشیدن الگوی یقه اسپرت تنها با الگوی جلو کار داریم.ابتدا الگوی جلو را در در راستای سینه بر روی کاغذ اضافه میچسبانیم. از گودی گردن 12-15 سانت پایین آمده (نقطه D) و 2سانت از همین قسمت به بیرون میرویم و دو سانت هم از پای الگو و بهم وصل میکنیم تا جای دکمه مشخص […]