آموزش بافت کلاه پفکی دومیل

کلاه پفکی دومیل ابتدابه اندازه دورسر دانه سرانداخته 5سانت کشباف ببافید بعد رج روکه رسیدید دوباره یکرج کشباف بافته رج پشت همه دانه هابه رو بااین رج 5رج ساده میبافید (یکرج به رو-دج بعدی به زیر) رج ششم -من برای مدل 19دانه سرانداختم -3دانه زیر-دانه سوم را 4رج میشکافیم -دقت کنید وقتی شکافتید پشت بافت […]