اموزش رسم الگوی ب ب

اموزش رسم الگوی ب ب برای درک بهتر الگوی پایین را مشاهده نمایید. در ابتدا باید الگوی اولیه را کشیده،پنس سر شانه را ببندیم.و کاغذ دیگری زیر الگوها قرار میدهیم و الگوی جلو را در راستای سینه قرار داده  و الگوی جلو وپشت را از سرشانه بهم وصل میکنیم.به گونه ای که الگوی پشت 1.5 سانت […]