ایده جالب برای سفره هفت سین 2

ایده جالب برای سفره هفت سین 2 قسمت چین دور جاتخم مرغی: دور ۱) رنگ دیگر را به هر قسمت که مایل هستیم با بافت نامرئی متصل می کنیم، ۳ زنجیره زده ، در هر یک از ۲ گره بعدی ۱ پایه بلند می بافیم، ۷ زنجیره زده، در همین گره ۱ پایه بلند دیگر […]