توری سرخسی دومیل

توری سرخسی دومیل هر یک گل شامل دوازده دانه است برای تمرین مدل بیست و پنج دانه سربندازید رج اول:دانه کناری+ (یک ژته+چهار زیر+سه تا یکی از زیر+چهار زیر+یک ژته+یک زیر) پرانتز را یکبار دیگر تکرار کنید رج دوم و تمام رجهای پشت دانه ها از رو بافته میشود و ژته ها را بصورت باز […]