بافت مدل لوزی

بافت مدل لوزی بافت مدل ابتدا کشبافت حاشیه بلوز یا ژاکت یا … به دلخواه میبافید . بعد از کشبافت یا حاشیه : رج اول :یکی توی میل میگیریم +یک ژوته+ 4تا زیر+ دوتا یکی از زیر+6تا دانه از زیر+یک ژوته +4تا زیر+ 2تا یکی از زیر+ 6تا دانه از زیر+ یک ژوته+4تا زیر+الی اخر […]