بافت مدل لوزی

بافت مدل لوزی بافت مدل ابتدا کشبافت حاشیه بلوز یا ژاکت یا … به دلخواه میبافید . بعد از کشبافت یا حاشیه : رج اول :یکی توی میل میگیریم +یک ژوته+ 4تا زیر+ دوتا یکی از زیر+6تا دانه از زیر+یک ژوته +4تا زیر+ 2تا یکی از زیر+ 6تا دانه از زیر+ یک ژوته+4تا زیر+الی اخر […]

انواع بافت دو میل

بافت این پترن🖕 این پترن تشکیل شده از دوازه دانه رج ۱: شش تا رو،شش تا زیر رج دوم و رجهای پشت هر چه دیده میشون همان بافته میشود رج ۳: ۵ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۵ تا زیر رج ۵: ۴ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۴ تازیر رج ۷: ۳ تارو،۱ زیر ،۱ رو،۱ […]