بافت زیکزاکی یا هفت و هشت

بافت زیکزاکی یا هفت و هشت    در قله ها سه تا در یک دانه بافته میشود( زیر، ژوته،زیر) و در دره ها سه تا یکی حتما باید با دو رنگ بافته شود تا معلوم شود. طرز بافت این مدل: تعداد دانه ها مضربی از ۱۲ + سه. رج اول: یکی زیر، دوتا یکی از […]