آموزش بافت شنل از یقه

آموزش بافت شنل از یقه آموزش بافت شنل از یقه به اندازه ی دور یقه ی لباس سر بنداز حدودا ده تا دواز وده ده سانت کشباف دوتا زیر دوتا رو بباف بعد یک رج ساده بباف دانه ها را منهای هشت کن برای دانه های جداکننده بعد بقیه را تقسیم بر شش کن یک […]