آموزش کشیدن الگوی بالاتنه

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه اگر با نحوه اندازه گیری برای کشیدن الگو آشنا نیستید ابنجا کلیک کنید. کادر اولیه الگو : پهنای کادر :ابتدا دور باسن را تقسیم بر دو کرده +10 (ثابت ) تا پهنای کادر حاصل شود. قد کادر :سپس برای درازا قد بالاتنه جلو را + 18 ثابت کرده تا درازای کادر بدست آید. […]