کار های کوچکی که باید برای رسیدن به موفقیت هر روز انجام بدید

کار هایی که باید انجام بدید رو مشخص کنید برای هرکدام از کار ها “زمان پایان” مشخص کنید اول کار های سخت رو انجام بدید با خودتون رو راست باشید و توانایی های خودتون رو (حتما) در نظر بگیرید عواملی که باعث پرت شدن حواس شما در طول انام کار ها می شه رو به […]