بافت جلیقه پسرانه

بافت جلیقه پسرانه به سایز سه یا جهارساله دو کلاف 3دانه سرانداخته یک رج رکن بافته در رج بعدی بعد از دانه اول 1دانه اضافه کرده یک دانه زیر یک دانه اضافه کرده یک دانه زیر رج بعد همه از رو ژته ها سوراخ نیفتد رج بعد 2دانه اول را بافته یک دانه اضافه کرده […]