ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را

  ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را   اول پدر پیر خورد رطل دمادم تا مدعیان هیچ نگویند جوان را   تا مست نباشی نبری بار غم یار آری شتر مست کشد بار گران را   ای روی تو آرام دل خلق جهانی بی روی تو […]

دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست

  دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست   تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست   در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست و اندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست […]

دوشم آن سنگ دل پریشان داشت یار دل برده دست بر جان داشت

  دوشم آن سنگ دل پریشان داشت یار دل برده دست بر جان داشت   دیده در می‌فشاند در دامن گوییا آستین مرجان داشت   اندرونم ز شوق می‌سوزد ور ننالیدمی چه درمان داشت   می‌نپنداشتم که روز شود تا بدیدم سحر که پایان داشت   در باغ بهشت بگشودند باد گویی کلید رضوان داشت […]

هر که خصم اندر او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت

هر که خصم اندر او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت   هر که عاشق نبود مرد نشد نقره فایق نگشت تا نگداخت   هیچ مصلح به کوی عشق نرفت که نه دنیا و آخرت درباخت   آن چنانش به ذکر مشغولم که ندانم به خویشتن پرداخت   همچنان شکر عشق می‌گویم که گرم […]

سرمست درآمد از خرابات با عقل خراب در مناجات

سرمست درآمد از خرابات با عقل خراب در مناجات   بر خاک فکنده خرقه زهد و آتش زده در لباس طامات   دل برده شمع مجلس او پروانه به شادی و سعادات   جان در ره او به عجز می‌گفت کای مالک عرصه کرامات   از خون پیاده‌ای چه خیزد ای بر رخ تو هزار […]

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر   در آفاق گشادست ولیکن بستست از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر   من نظر بازگرفتن نتوانم همه عمر از من ای خسرو خوبان تو نظر بازمگیر   گر چه در خیل تو […]

زنده کدامست بر هوشیار آن که بمیرد به سر کوی یار   عاشق دیوانه سرمست را پند خردمند نیاید به کار   سر که به کشتن بنهی پیش دوست به که بگشتن بنهی در دیار   ای که دلم بردی و جان سوختی در سر سودای تو شد روزگار   شربت زهر ار تو دهی […]

سرمست در آمد ز درم دوست لب خنده زنان چو غنچه در پوست

  سرمست در آمد ز درم دوست لب خنده زنان چو غنچه در پوست چون دیدمش آن خط نگارین در خود به غلط شدم که این اوست پیش قدمش به سر دویدم در پای فتادمش که ای دوست یکباره به ترک ما بگفتی زنهار نگویی این نه نیکوست چشمش به کرشمه گفت با من در […]

مرا خود با تو چیزی در میان است وگرنه روی زیبا در جهان هست

  مرا خود با تو چیزی در میان است وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست اگر پیشم نشینی دل نشانی و گر غایب شوی در دل نشان هست به گفتن راست ناید شرح حسنت ولیکن گفت خواهم تا زبان هست توان گفتن به مه […]

زنده بی دوست خفته در وطنی

زنده بی دوست خفته در وطنی مثل مرده ای است در کفنی عیش را بی تو عیش نتوان گفت چه بود بی وجود روح تنی تا صبا می رود به بستان ها چون تو سروی نیافت در چمنی و آفتابی خلاف امکان است که بر آید زجیب پیرهنی و آن شکن بر شکن قبایل زلف […]