گر ماه من برافکند از رخ نقاب را برقع فروهلد به جمال آفتاب را

  گر ماه من برافکند از رخ نقاب را برقع فروهلد به جمال آفتاب را   گویی دو چشم جادوی عابدفریب او بر چشم من به سحر ببستند خواب را   اول نظر ز دست برفتم عنان عقل وان را که عقل رفت چه داند صواب را   گفتم مگر به وصل رهایی بود ز […]

شب فراق نخواهم دواج دیبا را که شب دراز بود خوابگاه تنها را

  شب فراق نخواهم دواج دیبا را که شب دراز بود خوابگاه تنها را   ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند که احتمال نماندست ناشکیبا را   گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را   چنین جوان که تویی برقعی فروآویز و گر نه دل برود پیر پای […]

اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا

  اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا   اکبر و اعظم خدای عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا   از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا   قسمت خود می‌خورند منعم و درویش روزی خود می‌برند پشه و عنقا   حاجت موری […]

هر که خصم اندر او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت

هر که خصم اندر او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت   هر که عاشق نبود مرد نشد نقره فایق نگشت تا نگداخت   هیچ مصلح به کوی عشق نرفت که نه دنیا و آخرت درباخت   آن چنانش به ذکر مشغولم که ندانم به خویشتن پرداخت   همچنان شکر عشق می‌گویم که گرم […]

سرمست درآمد از خرابات با عقل خراب در مناجات

سرمست درآمد از خرابات با عقل خراب در مناجات   بر خاک فکنده خرقه زهد و آتش زده در لباس طامات   دل برده شمع مجلس او پروانه به شادی و سعادات   جان در ره او به عجز می‌گفت کای مالک عرصه کرامات   از خون پیاده‌ای چه خیزد ای بر رخ تو هزار […]

سرمست در آمد ز درم دوست لب خنده زنان چو غنچه در پوست

  سرمست در آمد ز درم دوست لب خنده زنان چو غنچه در پوست چون دیدمش آن خط نگارین در خود به غلط شدم که این اوست پیش قدمش به سر دویدم در پای فتادمش که ای دوست یکباره به ترک ما بگفتی زنهار نگویی این نه نیکوست چشمش به کرشمه گفت با من در […]

مرا خود با تو چیزی در میان است وگرنه روی زیبا در جهان هست

  مرا خود با تو چیزی در میان است وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست اگر پیشم نشینی دل نشانی و گر غایب شوی در دل نشان هست به گفتن راست ناید شرح حسنت ولیکن گفت خواهم تا زبان هست توان گفتن به مه […]

زنده بی دوست خفته در وطنی

زنده بی دوست خفته در وطنی مثل مرده ای است در کفنی عیش را بی تو عیش نتوان گفت چه بود بی وجود روح تنی تا صبا می رود به بستان ها چون تو سروی نیافت در چمنی و آفتابی خلاف امکان است که بر آید زجیب پیرهنی و آن شکن بر شکن قبایل زلف […]

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

  عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست کان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاست هرکه با شاهد گلروی به خلوت بنشست نتواند زسر راه ملامت برخاست که شنیدی که برانگیخت سمند غم عشق که نه اندر عقبش گرد ندامت برخاست عشق غالب شد و از گوشه نشینان صلاح نام مستوری و ناموس […]

کارم چو زلف یار پریشان در هم است پشم بسان ابروی دلدار پر خم است غم شربتی ز خون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که درین دورخرم است تنها دل من است گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است زین سان که می دهد دل من داد […]