پاپوش برای افراز بزرگسال

پاپوش برای افراز بزرگسال اندازه دور مچ پا دانه سربندازید دورج ساده بافی کنید و بعد یک زیر یک رو ببافید تا بلندی ساق به دلخواه بعد دانه های وسط کار هر اندازه که نصبت به نختون برای پهنای روی کار مناسب هست را داخل میل شروع به بافت میکنید مابقی دانه ها که در […]

پاپوش زنانه

پاپوش زنانه این پاپوش از نوک پنجه بافته شده یک حلقه طلایی بزنید داخل آنرا 7 پایه بلند بزنید رج بعد هفتا رو میکنی 14 تا رج بعد یکی در میان اضافه میکنید.یعنی یکی میبافید درپایه بعدی دوتادریک خانه میبافید بازیک دانه بعدی دوتا میشه 28 تا رج سوم جای خود میبافید اینقدر میبافید تا […]