آموزش بافت مارپیچ

آموزش بافت مارپیچ این مدل برای بافتن شال گردن خیلی زیباست . روش بافت : تعداددانه هابایدمضربی ازشش باشد. رج اول : (سه تازیر ،سه تارو ) تاآخررج ادامه میدهیم . رج دوم وتمام رج های زوج دانه هاراهمانطورکه میبینیم میبافیم . رج سوم: مانندرج اول رج پنجم : یکی رو ( سه تازیر، سه […]