انواع بافت دو میل

بافت این پترن🖕 این پترن تشکیل شده از دوازه دانه رج ۱: شش تا رو،شش تا زیر رج دوم و رجهای پشت هر چه دیده میشون همان بافته میشود رج ۳: ۵ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۵ تا زیر رج ۵: ۴ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۴ تازیر رج ۷: ۳ تارو،۱ زیر ،۱ رو،۱ […]