آموزش لیف عروسکی

آموزش لیف عروسکی آموزش لیف عروسکی   بافت از بالا شروع میشود.به تعدادی دلخواه (حدود7-9 )زنجیره بزنید. رج اول روی هر زنجیره یک پایه کوتاه. رج 2-3-از طرفین اضاف میشود رج 4 و 5 و6 بدون اضاف کردن .میبافیم. رجهای بعد تا 4 رج دوباره اضاف میکنیم (جای دستها) وبعد از این قسمت دیگر اضاف […]