مدل دومیل ژورهای کج

مدل دومیل ژورهای کج مدل به این ترتیب شروع میشه . دوتا یکی یه ژوته 8دونه زیر2دونه رو دوتا یکی یه ژوته 8دونه زیر 2دونه روتاآخر رج رج برگشت دونه هاجای خودش رج3 .یه دونه زیر دوتا یکی یه ژوته 7دونه زیر 2دونه روتا آخررج رج بعد دونه هاجای خودش رج5 . 2دونه زیر دوتا […]