بافت مدل مربع کج راه

مدل مربع کج راه بافت مدل مربع کج راه بافت این مدل به این شکل میشه تعداد دانه ها باید بر 8تقسیم پذیر باشه هر مربع 8دانه را تشکیل میدهد و هر 8یا10رج یکبار بافت عوض میشه رج اول((( 8رکن 1ژوته دوتایکی1ژوته دوتایکی 1ژوته دوتا یکی 1ژوته دوتا یکی )))داخل پرانتز تکرار شود رجهای پشت […]