آموزش بافت کلاه شنل

 آموزش بافت کلاه شنل کلاه شنل ادامه پست آموزش شنل. هفتاد دانه سر‌انداخته . رج اول: رو. رج دوم: زیر. رج سوم: دانه اول را نبافته، ۵۰ تا زیر ،برمیگردیم. رج چهارم: ۳۰ تا رو بافته برمیگردیم. رج پنجم: ۴۰ تا زیر بافته بافته برمیگردیم. رج ششم: ۵۰ تا رو بافته،برمیگردیم. رج هفتم: ۶۰ تا […]