یاد بگیریم تــــــــــمــــــــرکـــــــــــــز کنیم

انجام هر کاری با بیشترین تمرکز، بهترین نتایج را به همراه دارد. پس یاد بگیریم تمرکز کنیم. در اینجا چند روش بسیار ساده و عملی برای افزایش تمرکز پیشنهاد شده، حتما امتحان کنید. نفس های آرام و مرتب بکشید در جایی که مرتب و بدور از آلودگی های صوتی و عوامل پرتی حواس است بنشینید […]